Privacy statement ZZUPER B.V.

ZZUPER B.V. is een gevolmachtigd agent, wij bieden verzekeringen aan die we zelf ontwikkelen en/of beheren. Dit doen we onder andere onder het ZZUPER label. We willen zo transparant mogelijk zijn over de gegevens die we van je verwerken. In dit Privacy statement lees je welke gegevens we van je verwerken en met welk doel.

banner
ZZUPER gegevens

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking ZZUPER B.V. (“ZZUPER”)

AFM-vergunningsnummer: 12044880

KiFiD aansluitnummer: 300.016792

KvK: 91743605

Bezoekadres: Bordewijklaan 68, 2591 XR Den Haag

Postbus: postbusnummer 96983, 2509 JJ Den Haag

Email: info@zzuper.nl

Tel: 085 1052366

Contactpersoon: Dennis Louwerens

We passen dit Privacy statement aan als er wijzigingen zijn. Deze versie is gemaakt op 12 feb 2024. Mocht je vragen hebben na het lezen van de privacy statement, neem dan contact met ons op.

Doel en rechtsgrondslag van gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, Gedragscodes waaronder de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens en protocollen van het Verbond van Verzekeraars en overige relevante wetgeving.

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

Voor welk doeleinde worden je gegevens verwerkt?

Als je een verzekering bij ons aanvraagt, dan vragen wij om je persoonsgegevens en om die van de verzekerde. Deze kunnen door ons, de verzekeraar en je adviseur worden gebruikt om

Let op:

Maak je foto en BSN onleesbaar op deze kopie of gebruik een kopie paspoort model van de overheid, kijk hiervoor op www.rijksoverheid.nl.

Welke gegevens verwerken wij (mogelijk) van je?

Wij verwerken mogelijk de volgende gegevens van je:

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Voor onze dienstverlening maken wij soms gebruik van diensten van derden, zoals andere verzekeraars, bemiddelaars, investeerders, herverzekeraars, de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) en derden die in opdracht van ons jouw persoonsgegevens verwerken. Aan die derden kunnen wij persoonsgegevens van je doorgeven. Met deze derden maken wij, waar nodig, in verwerkersovereenkomsten goede afspraken over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Er is meer privacy informatie beschikbaar in de algemene voorwaarden van de specifieke producten.

Bijzondere persoonsgegevens

Met bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens over je gezondheid, gaan wij uiterst zorgvuldig om.

Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben adequate organisatorische en technische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan derden. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak, of als de verstrekking ten diensten staat van onze doeleinden.

Wij geven jouw persoonsgegevens mogelijk door aan de volgende personen of partijen:

Strafrechtelijke gegevens

Strafrechtelijke gegevens verwerken wij alleen volgens de grondslagen vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Persoonsgegevens over criminele activiteiten, zoals fraude, kunnen wij bijvoorbeeld uitwisselen met andere financiële instellingen en met opsporingsdiensten, maar ook met het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl).

Bewaartermijn van je gegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. In principe hanteren wij een bewaartermijn van:

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars van het Verbond voor Verzekeraars van toepassing. De volledige tekst van de Gedragscode kun je raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). Je kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00).

Bezwaar maken tegen de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens.

Bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens door ZZUPER. Dat kan niet tegen elke verwerking. Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld op basis van het contract dat wij met je hebben of op basis van een wettelijke grondslag. Deze moeten we dus verwerken.

Niet worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming

Je kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde verwerkingen (zonder menselijke tussenkomst bij de besluitvorming) van je persoonsgegevens waarin je persoonlijke aspecten meewegen in het genomen besluit.

Overdragen van persoonsgegevens

Je mag ons vragen de door jou verstrekte persoonsgegevens aan jou of rechtstreeks aan een andere organisatie over te dragen. We bieden deze persoonsgegevens dan binnen de wettelijk vastgestelde termijn aan. Dit kan wel alleen als het gaat om gegevens die je in het kader van een contract met ons of met je toestemming aan ons hebt verstrekt. Als je de gegevens door ons aan een andere partij wil laten overdragen, dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

Persoonsgegevens laten wissen

Onder bepaalde voorwaarden kun je ons vragen je persoonsgegevens te verwijderen. Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, dan kunnen wij je verzoek tot verwijdering (gedeeltelijk) afwijzen. Hierover stellen wij je uiteraard op de hoogte. Als je je persoonsgegevens wilt laten verwijderen kun je hiervoor een verzoek indienen via het formulier: wijzigen – verwijderen persoonsgegevens. Dit formulier is op onze website te vinden.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat we dit privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds het meest actuele statement.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over ons privacy statement of heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons contactpersoon Dennis Louwerens.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.