Klachtenprocedure

banner
Klachtenprocedure

Uiteraard doen wij ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je echter niet tevreden bent, vragen wij je dit ons direct te laten weten. Hieronder is onze klachtprocedure vermeld.

Definitie klacht

Een klacht is iedere formele uiting van ontevredenheid met betrekking tot het handelen van de Gevolmachtigde Agent of één van haar medewerkers of van derden die in opdracht van de Gevolmachtigde Agent werkzaamheden heeft verricht.

Schriftelijke indiening van klachten

ZZUPER heeft een klachtencoördinator aangesteld. De klacht wordt niet behandeld door de medewerker(s) die direct betrokken zijn bij de betreffende zaak.

Bevestiging aan klager

De klager ontvangt binnen 7 dagen een bevestiging. Klager wordt gewezen op de mogelijke vervolgstappen richting Kifid, respectievelijk Ombudsman Zorgverzekeringen wanneer het niet lukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Inhoudelijke behandeling van de klacht

De inhoudelijke behandeling van de klacht wordt door de directie binnen 14 dagen afgerond. Klager ontvangt binnen 21 dagen een schriftelijke motivering van het ingenomen standpunt. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, wordt klager gewezen op de mogelijke vervolgstappen.

Volmachten

Klachten welke betrekking hebben op een polis in onze volmachten worden, bij melding aan het klachteninstituut, overgedragen aan de betrokken volmachtgever.

Dossiervorming

Alle klachten worden gearchiveerd.

Kifid

Binnen drie maanden nadat klager een definitieve reactie heeft gekregen van ZZUPER, kan klager de klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Financiële Dienstverlening. De ombudsman maakt deel uit van het Kifid en bemiddelt tussen partijen.

Indien het geschil niet door bemiddeling van de Ombudsman tot een bevredigende oplossing is gebracht, is het mogelijk om binnen drie maanden na het advies van Ombudsman, de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie van het Kifid.

Uitzonderingen daargelaten, moet dan wel meer dan € 100,- in het geding zijn. De Geschillencommissie doet meestal een bindende uitspraak voor beide partijen. De behandeling van de klacht door de Geschillencommissie kost € 50,- en als het Kifid de klacht ongegrond heeft bevonden, zijn de kosten €100,-. Accepteert klager de beslissing van de Geschillencommissie niet, dan kan de klacht onder voorwaarden bij de laatste instantie van het Kifid, de Commissie van Beroep, worden ingediend. Meer informatie staat op www.kifid.nl.

Gegevens Kifid

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Postbus 93257

2509 AG Den Haag Telefoon: (070) 333 89 99  Internet : www.kifid.nl

Wanneer je geen gebruik wilt maken van deze klachtenprocedure en/of behandelingsmogelijkheden of je bent het niet eens met de behandeling of uitkomst hiervan, kun je het geschil voorleggen aan een bevoegde rechter.

In alle gevallen waarin door de voorwaarden niet is voorzien, handelt de verzekeringsmaatschappij naar redelijkheid. Een geschil over de uitleg of toepassing van de verzekeringsovereenkomst wordt onderworpen aan de beslissing van een bevoegde rechter.

Contactgegevens ZZUPER

Postbus 96983

2509 JJ Den Haag

085 1052366

info@zzuper.nl